Historie

Text je opsán z knihy Církev v proměnách času a místy aktualizován.

Rok založení: 1783
Počet členů: 1930 - 1205 členů, 1965 - 730 členů, 1998 - 384 členů

Obecné informace a dějiny za půl stoletíOpatovice jsou diasporní sbor, který tvoří mnoho vesnic rozložených ve dvou okresech v náročném terénu. Sídlo sboru je dnes nepatrná obec a téměř všichni členové sboru dojíždějí. Sbor ma nadále dvě kazatelské stanice v Číhošti a v Sázavce, kde stojí také modlitebny. Obě tyto budovy byly stejně jako další tři (kostel, fara a modlitebna) v Opatovicích v minulých desetiletích průběžně opravovány a rekonstruovány, aby byly zachovány v dobrém stavu. Nejnáročnější byla rekonstrukce fary v 80. letech. Sboru byla také vrácena bývalá evangelická škola, kterou od sboru zakoupila paní Hutková, která zde vyučuje hudbě. Vrácena byla i část pozemků, které sboru dříve patřily. Většinu z nich se podařilo dát do pronájmu zemědělskému družstvu.
Fara v Opatovicích

Ve sboru se vystřídalo několik kazatelů, ale byla i delší období, kdy byl sbor neobsazen. To mělo jisté negativní důsledky na jeho život, přesto však práce ve sboru pokračovala dál ve všech oblastech a účast ani obětavost podstatně neklesly. Naopak se ve službě osvědčila řada dobrých předčitatelů. Kazateli sboru byli: od roku 1948 do 1969 farář Josef Batelka, 1974-78 farář František Hanák, 1982-88 vikář Miroslav Čejka, 1989-90 seniorátní vikářka Kateřina Titěrová. Od roku 1993 do roku 2010 pak Jana Potočková (v prvních letech jako vikářka, od 1997 farářka), roku 2012 nastoupil na náš sbor Marek Feigl. Ve funkci kurátora působil v letech 1969-75 Miloš Štěrba, v letech 1975-2009 Ladislav Bárta, od roku 2009 dosud Jaromír Drda.

Stará škola

Počet členů v minulých letech pomalu ale jistě klesal. Úbytek členů je však způsoben spíše vylidňováním venkova. Potěšující však je, že se sborového života účastní všechny generace a do shromáždění přicházejí celé rodiny. Jádrem sborového života jsou pravidelné nedělní bohoslužby, kterých se účastní průměrně 45 lidí. V létě se schází v kostele, v zimě v modlitebně. V obou kazatelských stanicích se konají bohoslužby jednou do měsíce. Kromě toho se pravidelně scházejí k vyučování děti. Byly zavedeny biblické hodiny, které se dosud konají sídle sboru na faře a po rodinách v kazatelských stanicích. Zvýšil se také počet bohoslužeb s večeří Páně konaných za rok - ze 4 na 9. Konfirmace se za minulých 30 let konala třináctkrát, křtů bylo kolem stovky.

Další informace dodáme postupně. Jestliže máte zájem o celkové dějiny našeho sboru,  je možné si při bohoslužbách v Opatovicích zakouptit CD s kompletní historií.

Tisk